Zásady spracovania osobných údajov

Prijaté v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len “ GDPR „)

1. Úvod

Spoločnosť Kulina s.ro. ako prevádzkovateľ internetových stránok www.upraceme.to (ďalej len „Správca“) spracúva osobné údaje tzv. Subjektov – fyzických osôb, ktoré:
chcú získať informácie o poskytovaných službách (potenciálni zákazníci).

Správca dbá na to, aby spracovanie osobných údajov dotknutých osôb bolo zákonné, korektné, transparentné, presné, dôverné a osobné údaje boli spracúvané iba v nevyhnutnom rozsahu. Správca dbá tiež na to, aby osobné údaje boli riadne zabezpečené a aby pri spracovaní osobných údajov rešpektoval všetky pravidlá stanovené GDPR ako aj ďalšími právnymi predpismi v oblasti nakladania s osobnými údajmi.

Tieto zásady boli prijaté aj na účely doloženia v súlade spracúvania osobných údajov zo strany Správcu s právnymi predpismi. Vysvetlenie jednotlivých pojmov súvisiacich so spracovaním osobných údajov podľa týchto zásad je uvedené v čl. 12 nižšie.

2. Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť KULINA s.r.o. IČO: 48209376, so sídlom Vyšný Koniec 255 029 42 Bobrov, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sro, vložka č. 63916/L.

Správcu možno kontaktovať niektorým z nasledujúcich spôsobov:

osobne v sídle Správcu na adrese: Vyšný Koniec 255 029 42 Bobrov
elektronicky prostredníctvom [ info@upraceme.to ]
telefonicky na čísle [ +421 910 53 44 55 ]Účely spracovania, pre ktoré sú osobné údaje určené, a právny základ pre spracovanie

3. Účely spracovania, pre ktoré sú osobné údaje určené, a právny základ pre spracovanie

3.1. Plnenie zmluvy o poskytovaní služieb

Správca spracúva osobné údaje najmä na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy, teda minimálne preto, aby správca mohol zákazníkovi dodať tovar/službu zakúpenú v internetovom obchode.

Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov.

3.2. Plnenie právnych povinností Správcu

Správca spracováva osobné údaje na účely vykonávania právnych povinností správcu, vyplývajúcich napr. z účtovných a daňových zákonov, zo zákona o ochrane spotrebiteľa a pod., Vrátane povinnosti správcu byť schopný doložiť, že spracúva osobné údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä v súlade s GDPR.

Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – dodržanie právneho záväzku, ktorý sa na Správcu vzťahuje.

3.3. Oprávnené záujmy Správcu

Správca môže spracovávať osobné údaje za účelom:

uplatňovanie priameho marketingu (pozri článok. 5 nižšie)
určenie výkonu alebo obhajoby právnych nárokov (najmä právnych nárokov vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmluvy).
Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem Správcu.

3.4. Súhlas údajov subjektu

Na základe súhlasu Správca môže spracovávať osobné údaje za účelom:

uplatňovania priameho marketingu (pozri článok. 5 nižšie)
Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby.

4. Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu

4.1. Dobrovoľnosť

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov je úplne dobrovoľné. Prípadné neudelenie súhlasu nebude mať pre údaje subjektu žiadne nepriaznivé následky.

4.2. Odvolanie súhlasu

Každá dotknutá osoba má právo súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to jedným z nasledujúcich spôsobov.

elektronickým oznámením zaslaným na e-mailovú adresu Správcu (pozri článok. 2 vyššie);
listinným oznámením zaslaným na adresu sídla alebo prevádzky / niektorej z prevádzok Správca (pozri článok. 2 vyššie).

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov v období pred odvolaním súhlasu, na základe ktorej bolo spracovanie vykonávané.

5. Priamy marketing

5.1. Všeobecne

Spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu je spracovanie osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení v zmysle , O niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z. „).

Obchodné oznámenie sa rozumie akákoľvek forma komunikácie, vrátane reklamy a podnecovanie k návšteve stránok internetového obchodu, určeného k priamej či nepriamej podpore tovaru, služieb alebo imidžu Správcu (najmä tzv. Newsletter).

5.2. Ako to  prebieha?

Spracovanie osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznámení voči potenciálnym zákazníkom (teda osobám, ktoré v internetovom obchode ešte neboli, ale rozhodli sa odoberať obchodné oznámenia) je možné len na základe ich súhlasu so spracovaním osobných údajov. Rovnako aj samotné zasielanie obchodných informácií potenciálnym zákazníkom je možné vykonávať iba na základe súhlasu (v súlade s zákon č. 18/2018 Z.z. ).

Spracovanie osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznámení voči zákazníkom (teda osobám, ktoré v internetovom obchode už nakúpili) je možné aj bez ich súhlasu, a to na základe existencie oprávneného záujmu Správcu (pozri ods. 3.3 vyššie alebo recitál 47 GDPR). Rovnako aj samotné zasielanie obchodných informácií zákazníkom je možné vykonávať bez ich súhlasu (v súlade s zákon č. 18/2018 Z.z.), Pokiaľ to zákazník pôvodne neodmietol. [ Bližšie pozri https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20190901.pdf ]

5.3. Ukončenie spracovania na účely priameho marketingu

Správca ukončí spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu bezodkladne po tom, čo zákazník alebo potenciálny klient vyjadrí svoj nesúhlas s takýmto spracovaním. Nesúhlas možno urobiť napr. Niektorým z nasledujúcich spôsobov:

odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov (pozri článok. 4 vyššie);
vyjadrenie nesúhlasu so spracovaním osobných údajov, a to rovnakým spôsobom ako možno odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (pozri článok. 4 vyššie);
odhlásením, ktoré je možné urobiť v každom obchodnom oznámení;
vznesením námietky proti takémuto spracovaniu (za podmienky čl. 21 GDPR).
Bez ohľadu na vyššie uvedené Správca ukončí spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu najneskôr do 2 rokov od posledného nákupu v internetovom obchode (uzatvorenia kúpnej zmluvy). Akýmkoľvek ďalším nákupom sa teda doba spracovania predlžuje vždy o ďalšie 2 roky.

6. Kategória príjemcov osobných údajov

Príjemcom osobných údajov je každý, komu Správca poskytne osobné údaje.

Správca bude odovzdávať osobné údaje najmä týmto príjemcom: subjekty poskytujúce účtovnícke služby, poštové služby, služby rozosielania newsletterov, právne služby, IT služby, prevádzkovatelia platobných brán, platobných systémov, správcovi domén, poskytovatelia technickej podpory a pod. Títo príjemcovia budú spracovávať osobné údaje buď ako samostatní správcovia (teda ako subjekty, ktoré samy určujú účely a prostriedky spracúvania osobných údajov, a to nezávisle na správcovi), alebo ako spracovatelia (teda subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje pre Správcu, a to na základe jeho pokynov).

Popri tom bude Správca poskytovať osobné údaje orgánom verejnej moci, pokiaľ mu túto povinnosť ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy. Títo príjemcovia budú spracovávať osobné údaje vždy ako samostatní správcovia. Za príjemcu však nie sú považované orgány verejnej moci v rámci výkonu svojich vyšetrovacích právomocí.

7. Odovzdávanie do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

Správca nebude odovzdávať osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám v zmysle čl. 44 a nasl. GDPR.

8. Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje budú spracúvané len po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na ich účel spracovania. Zánikom jedného z právnych základov pre spracovanie osobných údajov nie je dotknuté spracovanie osobných údajov (v nevyhnutnom rozsahu) na základe iného právneho základu.

8.1. Plnenie kúpnej zmluvy

Za týmto účelom bude Správca spracovávať osobné údaje do 30 dní po zániku poslednej z povinností dohodnutých v kúpnej zmluve. Tým nie je dotknutá možnosť Správcu tieto osobné údaje následne ďalej spracovávať na základe iných právnych základov a na účely uvedené v týchto zásadách.

8.2. Plnenie právnych povinností zo strany Správcu

Za týmto účelom bude Správca spracovávať osobné údaje po dobu trvania príslušnej právnej povinnosti Správcu stanovenej so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.3. Oprávnené záujmy Správca

8.3.1. priamy marketing

Na tento účel môže Správca spracovávať osobné údaje do doby vyjadrenia nesúhlasu s takýmto spracovaním, najdlhšie však po dobu 2 rokov od posledného nákupu v internetovom obchode (pozri ods. 5.3 vyššie).

8.3.2. právne nároky

Na tento účel môže Správca spracovávať osobné údaje po dobu existencie príslušného právneho nároku, maximálne však po dobu 1 roka po uplynutí premlčacej lehoty podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade začatia a trvania súdneho, správneho alebo akéhokoľvek iného konania, v ktorom budú riešené práva alebo povinnosti vyplývajúce z príslušného právneho nároku, neskončí doba spracovania osobných údajov na tento účel pred právoplatným skončením takéhoto konania.

8.4. Súhlas dotknutých osôb

8.4.1. priamy marketing

Na tento účel môže Správca spracovávať osobné údaje do okamihu:

odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov (pozri článok. 4 vyššie)
vyjadrenie nesúhlasu so spracovaním osobných údajov, a to rovnakým spôsobom ako možno odvolať súhlas (pozri článok. 4 vyššie)

8.5. Výmaz osobných údajov

Bezodkladne po uplynutí doby spracovania podľa ods. 8.1, 8.2 alebo 8.3.2 Správca príslušné osobné údaje, u ktorých pominul účel ich spracovania, vymaže alebo zlikviduje.

V prípadoch podľa ods. 8.3.1 alebo 8.4 vyššie Správca ukončí spracovanie osobných údajov na uvedené účely bezodkladne po tom, čo dôjde k odvolaniu súhlasu, vyjadrenia nesúhlasu či zrušeniu zákazníckeho účtu.

9. Práva dotknutých osôb

Každý subjekt údajov má okrem iného tieto práva:

právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR);
právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov (za podmienok čl. 16 alebo čl. 17 GDPR);
právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (za podmienok čl. 18 GDPR);
právo namietať proti spracovaniu (za podmienok čl. 21 GDPR);
právo na prenosnosť údajov (za podmienok čl. 20 GDPR);
právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (pozri článok. 4 vyššie).

V prípade, že sa subjekt údajov domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov, má tiež právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

10. Práva dotknutých osôb

Každý subjekt údajov má okrem iného tieto práva:

právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (za podmienok čl. 15 GDPR);
právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov (za podmienok čl. 16 alebo čl. 17 GDPR);
právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov (za podmienok čl. 18 GDPR);
právo namietať proti spracovaniu (za podmienok čl. 21 GDPR);
právo na prenosnosť údajov (za podmienok čl. 20 GDPR);
právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (pozri článok. 4 vyššie).

V prípade, že sa subjekt údajov domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov, má tiež právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

11. Cookies a ďalšie technické údaje

Bližšie informácie o tzv. Cookies a ďalších technických údajoch spracovaných pri návšteve webových stránok internetového obchodu sú uvedené v samostatnom dokumente dostupnom na Súbory cookies.

12. Základné pojmy

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (tzv. Subjekt údajov); identifikovateľná fyzickoá osoboa je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, e-mail, telefónne číslo, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých zvláštnych prvkov: fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbory osobných údajov, ktoré je vykonávané pomocou postupov ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, používanie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovaní, obmedzenia, vymazanie alebo zničenie.

Zákazníkom je fyzická osoba, ktorá prostredníctvom internetového obchodu uzavrela so Správcom kúpnu zmluvu, teda osoba, ktorá má so Správcom tzv. Zákaznícky vzťah.

Potenciálnym zákazníkom je fyzická osoba, ktorá doposiaľ prostredníctvom internetového obchodu neuzavrela so Správcom kúpnu zmluvu, teda osoba, ktorá nemá so Správcom tzv. Zákazníckych vzťah.

13. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov

V prípade otázok ohľadom spracúvania osobných údajov možno Správcu kontaktovať prostredníctvom niektorej z kontaktných adries uvedených v úvode týchto zásad.

Všeobecné informácie o spracovaní osobných údajov sú dostupné aj na internetových stránkach Úradu pre ochranu osobných údajov dostupných na www.dataprotection.gov.sk

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 01. 11. 2019.